Vind je ware liefde bij Dating Oost voor net iets meer dan 4 euro per maand!

Internetdating voor 40 tot 80 jaar.

Spelregels

Deze spelregels van DatingOost zijn legale spelregels tussen u en DatingOost.nl (man-vrouw relaties).
Dit heeft betrekking op het lid worden en gebruiken van de datingsite van DatingOost.nl. Het gebruik van de dienst kan pas in gaan na de acceptatie van deze overeenkomst. Door een van onze diensten te gebruiken, accepteert u dat deze overeenkomst op u of de onderneming waarvan u eigenaar dan wel werkzaam bent van toepassing is, u zich hier aan houdt alsmede alle extra voorwaarden die specifiek van toepassing zijn. Aangezien dit een bindende overeenkomst tussen u en DatingOost.nl is, raden wij u aan om een kopie van deze overeenkomst te maken, uit te printen en te bewaren. Als u niet akkoord gaat met de spelregels is registratie niet mogelijk.

Wachtwoord: de door het lid zelf verzonnen woord. Hiermee kan naast het normale inloggen toegang verkregen worden tot de datingsite met de daartoe behorende functies.

Profiel/karakteristiek: beschrijving opgesteld door ingeschrevene en bevat kenmerken van het lid zoals uiterlijk en wie men is.
Lid: de natuurlijke persoon, van 18 jaar of ouder, met wie een overeenkomst wordt gesloten en/of die gebruik maakt van de Dienst van DatingOost.nl.

Persoonlijke gegevens die u heeft verstrekt zoals naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres en bankrekeningnummer, zijn niet voor anderen zichtbaar. Zij kunnen indien van toepassing door u te allen tijde worden gewijzigd. Ook kunt u hiervoor hulp aanvragen via info apestaartje datingoost . nl
Om lid te worden van DatingOost moet u tenminste 18 jaar zijn en alle verplichte velden van de registratieformulieren invullen.

Het lidmaatschap van DatingOost is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt ieder lid over een wachtwoord. Deze is strikt privé en vertrouwelijk en mag niet met anderen worden gedeeld. DatingOost.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van uw wachtwoord. Echter, een nieuw wachtwoord is altijd op te vragen via de homepage van Dating Oost. Deze wordt u dan toegestuurd.

De gegevens uit profielen en vragenlijsten uit de matchitems zijn zichtbaar.
DatingOost.nl verklaart deze gegevens niet voor andere doeleinden dan ter handhaving en verbetering van de diensten te zullen aanwenden en niet aan derden te verstrekken.
In het geval dat een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt DatingOost.nl zich het recht voor om het account van het lid zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Ter behoud van de privacy van de leden dient u geen contactgegevens, d.w.z. alle gegevens die de identiteit, woon-of verblijfplaats of bereikbaarheid van uzelf of andere leden, URL of ICQ-nummers in het profiel, beeldmateriaal of e-mails op te nemen en door te geven.
U verklaart geen foto's van seksuele aard, groeps- of kinderfoto's anders dan van uzelf bij uw profiel te publiceren.
Alle profielen en foto's worden gecontroleerd, indien deze niet voldoen aan het doel en de geest van Dating Oost worden zij zonder voorafgaande waarschuwing verwijderd.
De informatie die u geeft is vrijwillig en komt in een database van waaruit match/combinatie mogelijk wordt en tot doel heeft uw zoekproces te bevorderen.
Alle persoonsgebonden gegevens die DatingOost.nl nodig heeft om u in te schrijven als lid, uw (echte/achter) naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden niet voor andere leden zichtbaar. Wel zichtbaar zijn de gegevens die u bij de verplichte en niet verplichte velden invult. De mail- en chatgegevens zijn alleen zichtbaar voor de leden met wie u dit uitvoert, maar uw anonimiteit blijft. U heeft alleen zélf in de hand wanneer u dit doorbreekt.
Medewerkers van DatingOost.nl hebben alleen toegang tot beperkte gegevens. Zij mogen geen gegevens doorspelen of verkopen en dienen de privacyregels te onderschrijven.

Adres, banknummer of betalingsgegevens worden onder bankgeheim behandeld, zodra u tot betaling overgaat.
DatingOost.nl behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van uw IP-adres gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen.
Betaalde diensten zijn de onderdelen van DatingOost.nl die toegankelijk zijn voor leden tegen betaling van een bepaald bedrag.

Het lid is als enige aansprakelijk wanneer de aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Het lid vrijwaart DatingOost.nl tegen elke vordering van deze aard. Aangezien DatingOost.nl slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is DatingOost.nl bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt. Als het lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient DatingOost.nl onmiddellijk te worden geïnformeerd.

DatingOost.nl behoudt zich het recht voor leden te weigeren of te verwijderen. Een lid behoort zelf zijn profiel/account (=lidmaatschap) te verwijderen wanneer geen interesse meer bestaat tot verder internetdaten. DatingOost behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging 'slapende' leden/profielen, niet actieve accounts (=onbetaald) zonder pardon te verwijderen. DatingOost.nl wil een actieve datingsite zijn.

DatingOost.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.

U zult DatingOost.nl niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden.

Indien u merkt, of het vermoeden hebt, dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot DatingOost.nl verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan DatingOost.nl te melden.